SzBOK Általános Iskolai Tagintézménye    

",,,szeretettel közeledjetek!"      

 

 

                         

 

Szent Bazil

 

DECEMBER

 

 1. Náhum próféta Kr. e. 688 körül élt, Simeon törzséből származott. Megjövendölte Ninive pusztulását.

Könyörületes Filaret a 7. században élt. Bőkezűségéről volt híres.

Ananiás vértanú a perzsiai Artelében élt.

 

 1. Habakuk próféta Kr. e. 600 előtt élt. Simeon törzséből származott. Többek között a 4. bibliai ódát is ő írta.

 

 1. Szofóniás próféta Lévi törzséből származott. Kr. e. 641-610 között prófétált.

Teodul atya 320 körül Konstantinápoly környékén élt.

A máriapócsi kegykép 3. könnyezésének kezdte 1905-ben.

 

 1. Borbála nagyvértanúnő Maximianus császár idejében lett vértanú: hite mellett a megkínzatások és atyja pogány hite ellenére is kitartott.

Damaszkuszi Szent János atya Sziriában gazdag, jármbor szülőktől született. Atyja a kalifa tanácsosa volt. Ő hamar monostorba lépett. Szóban és írásban is nagy harcot folytatott képrombolók ellen. Sok egyházi énekünket ő szerezte. 104 éves korában halt meg 780-ban.

 

 1. Száva atya 17 évi szerzetesség után jeruzsálem közelében remete-telepen 59 évet élt szigorú magányban. A szerzeteseknek szabályozta a szertartások pontos végzését a Tipikonban (ezt átdolgozva ma is használjuk). 533-ban hunyt el 94 éves korában.

 

 1. Csodatévő Szent Miklós atya a kisázsiai Patarában született. Szülei: Teofán és Nonna. Előbb szerzetes lett, majd mürai érsekké választották. Buzgón harcolt az eretnekségek ellen. A szegény nép jótevője volt. A görög katolikus egyház védőszentje.

 

 1. Ambrus a nyugati egyház nagy püspöke volt Milánóban. Szt. ágoston megtérésében nagy szerepe volt. 397-ben halt meg.

 

 

 1. Patápiosz atya először Thébában élt, majd 700-ig Konstantinápolyban, ahol sok beteget csodásan meggyógyított.

 

 1. Szent Anna csodálatos foganása.

 

 1. Ménász, Hermogén és Eugráf vértanúk Maximilianus és Diocletianus császárok alatt szenvedtek vértanúságot 304-ben Alexandriában.

 

 1. Oszlopos Dániel atya előbb szerzetes volt, majd Szt. Simeon példájára és áldásával oszloponálló remete lett. Életét is így fejezte be 493-ban, 80 éves korában, miután nagy harcot folytatott az eretnekek ellen.

 

 1. Csodatévő Szpiridon atya a ciprusi Trimithunt város püspöke volt. Részt vett az 1. egyetemes zsinaton is. 347-ben hunyt el. Ereklyéi sok betegnek szereztek gyógyulást.

Sándor jeruzsálemi püspök Decius alatt lett vértanú (249-251).

 

 1. Eusztratiosz, Auxent, Jenő, Mardár és Oreszt Kappadókiából származtak és Diocletianus alatt Örményországban szenvedtek vértanúságot 302-ben.

Lucia a sziciliai Szirakuzában élt. Addig nem akart férjhez menni, míg vőlegénye keresztény nem lesz. De ő bosszúból följelentette. Ezért 304-ben fejét vették.

 

 1. Tirzus, Levkiosz, Kallinik, Filemon, Apolló és Adrián 303-ban szenvedtek vértanúságot Diocletianus alatt.

 

 1. Eleutér ifjan Illiria püspöke lett. Hitvallása miatt Hadrianus császár elfogatta és anyjával, Anthiával együtt kivégeztette 120-ban.

Látriszi Pál atya az Olümposz hegy közelében élt olyan nagy életszentségben, hogy a pápa egy szerzetest küldött életszentségének tanulmányozására. 956éban halt meg Latmosz hegyén.

 

 1. Aggeus próféta Kr. e. 470 évvel élt, és a babiloni fogságból való visszatérés után prófétált.

Teofánia császárné VI. (Bölcs) Leó felesége volt a 10. sz.-ban. Erényeiről és csodáiról lett híres.

 

 1. Dániel próféta egyike a 4 nagyprófétának. Elhurcolták a babiloni fogságba, de hitét a veszélyben is megtartotta. 88 évet élt. Jövendölt a Megváltó születéséről.

Ananiás, Azariás, Misáel a három szent ifjú, akik nem imádták a bálványszobrot, ezért kemencébe vetették őket, de sértetlenek maradtak.

 

 1. Sebestyén és társai Milánóból származó katonák voltak. Sebestyént Diocletianus lenyilaztatta, majd dorongokkal verette agyon. Társai is 288-ban szenvedtek vértanúságot.

 

 1. Bonifác 290-ben lett vértanú diocletianus alatt. Gazdája keletre küldte ereklyékért, de társai már az ő ereklyéit vitték vissza.

 

 1. Istenhordozó Szt. Ignác fölszentelt vértanú János evangélista tanítványa volt. Antiochia püspöke lett. Rómában oroszlánok elé vetve fejezte be életét 110 körül. Értékes levelei maradtak fenn. (Ünnep: január 29.)

 

 1. Julianna gazdag szülők gyermeke volt. Nem akart vőlegényéhez menni, míg az kereszténnyé nem lesz. Apja bántalmazta, vőlegénye feljelentette. Sok kínzatás után 306-ben lett vértanú Maximinus idején.

 

 1. Anasztázia nagyvértanúnő korán özvegységre jutott. Jótékonyságnak szuentelte magát, sok betegen segített gyógyszereivel. Diocletianus alatt lett vértanú 304-ben.

 

 1. A krétai 10 vértanú Decius alatt szenvedett vértanúságot 250-ben.

 

 1. Eugenia vértanúnő férfinak öltözve élt szerzetes életet a 3. században. Kereszténysége miatt sok kínzatás után Rómában a császár egy temetőben kivégeztette.

 

 1. A mi Urunk és Istenünk, az Üdvözítő Jézus Krisztus testben való születése. Keleti egyházunk a nyugatitól vette át ezt a nagy ünnepet a 4. században.

 

 1. az Istenszülő istenanyaságának ünnepe. A szent család Egyiptomba való menekülésének emléke.

Eutim fölszentelt vértanú, szárdeszi püspök az ikontisztelet harcosa volt. Ezért száműzték, majd 824-ben  Mihály császár alatt lett vértanú.

 

 1. Szent István főszerpap, első vértanú. A hajdúdorogi egyházmegye védőszentje. A apostolok által választott első diakonus. 33-36 között kövezték meg. Saul, a későbbi Szt. Pál őrizte a kivégzők ruháit.

Tivadar hitvalló Szt. Teofán testvére. (Ünnep: október 11.) A képromboló eretnekekkel való szembenállása miatt bebörtönözték, ahol meg is halt 842-ben.

 

 1. A nikomédiai vértanúk Maximianus császár alatt égtek benn egy rájuk zárt templomban, mert egyikük sem volt hajlandó áldozatot bemutatni az égő templom előtt a bálványnak. A húszezres szám a többi nikomédiai vértanút is magába foglalhatja.

Szent Donna vértanúnő volt.

Tivadar konstantinápolyi pátriárka (767-786).

 

 1. Az aprószentek a Heródes által kivégeztetett fiúgyermekek.

Marcell atya a nemalvó szerzetesek főnöke volt. Közösségben éjjel-nappal imádkoztak felváltva a szerzetesek. 470-ben halt meg.

 

 1. Anizia vértanúnőt hite megvallása miatt karddal ölték meg 304-ben.

Zotik római származású pap volt. Nagy Konstantin alatt árvaházat igazgatott. 344-ben hunyt el.

 

 1. Melánia anya római nemes úrnő volt. Jeruzsálembe költözött, ahol szerzetesi életet élt. 439-ben halt meg.

Hírek